Yeni
Kinder Retro Style Metal Pedal Ride

SENTETIK

BOYALAR

DETAYLI BILGI ICIN ILETISIME GECINIZ

Açıklama

Aromatik solvent ve kurþun içermeyen; uygulamada ve sonrasýnda rahatsýz edici kokularýndan arýndýrýlmýþ, yüksek parlaklýk ve örtme gücüne sahip, sararmaya ve çizilmelere karþý maksimum dirençli, yüksek silinebilme özelliðine sahip silikon reçine esaslý son kat boyadýr...Tüm sentetik boyalarýn aksine, aromatik solvent ve kurþun içermediði için, uygulanýrken ve uygulama sonrasýnda yaþam alanlarýnda insan saðlýðýna zarar vermez. Ýçerdiði silikon reçine sayesinde yüksek ve kalýcý parlaklýktadýr. Sararmaya karþý maksimum dirençtedir. Uygulandýðý yüzeylerde mükemmel örtme ve yayýlma özelliðine sahiptir. Yüksek silinebilme özelliðine sahiptir. Taramaya müsait olup, fýrça izi ve akma yapmadýðýndan, fýrça ve rulo ile rahat uygulama saðlar. Kimyasal katkýlar ve silikon reçine ile pürüzsüz bir yüzey oluþturur. Kuruduktan sonra dokunma temasýnda yüksek kayganlýk hissi verir. Bu nedenle zaman içinde toz tutma ve kirlenmeye karþý maksimum dirençlidir. Darbelere, çizilmeye ve evlerde kullanýlan kimyasal temizleme maddelerine içerdiði silikon reçine sayesinde maksimum dayanýklýdýr.