Yeni
Kinder Retro Style Metal Pedal Ride

DIS CEPHE TESKTURLU

BOYALAR

DETAYLI BILGI ICIN ILETISIME GECINIZ

Açıklama

AmphiSilan Grenli , yüksek nefes alma yeteneðine sahiptir. Silikon yapýsýndaki gözenekler sayesinde duvardaki nemin engellenmeden dýþarý atýlmasýný saðladýðý için dökülme yapmaz. Yaðmura karþý dayanýklý, su itici özelliðe sahip oluþu nedeniyle duvarlarýnýz sürekli kuru kalýr. Böylece yüzey kirliliði, yosun ve küflenme oluþmasýna sebep olan etkenler en aza inmiþ olur. Yüksek örtme gücüne sahiptir...Amphisilan Astar, silikon esaslý, pigmentli, aderans gücü çok yüksek, yapý son kat dýþ cephe astarýdýr...Boya ile yüzey arasýnda baðlayýcý köprü kurar. Boya sarfiyatýný azaltýr. Su itme özelliði ile suyu yapýnýn bünyesine almadýðý gibi yüksek nefes alma özelliði sayesinde yapý içindeki nemin dýþarý çýkmasýný saðlar. Silikon esaslý dýþ cephe boyalarý ile mükemmel performans saðlar. Üzerine gelecek boyanýn yüzey tarafýndan farklý emilmesini engeller. Taze beton yüzeyinde oluþan karbonatlarýn boyayý bozup kabartmasýný engeller.